Projekty naukowe - dotacja statutowa

 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2016 roku. W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujących projekty badawcze:
 
1. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej
Kierownik projektu: prof. WSH dr Maciej Ćwiertniak
Cel: Analiza i ocena zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek stopnia podstawowego) w zakresie polityki społecznej. Ocena realizacji ww. przez konkretne jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa (w przypadku możliwości uzyskania stosownych danych).
 
2. Słowackie firmy wobec polityki gospodarczej. Oczekiwania, prognozy, oceny ryzyka ekonomicznego
Kierownik projektu: prof. WSH dr Andrzej Kupich
Cel: Na podstawie badań ankietowych zostanie przeprowadzona analiza pozycji i relacji przedsiębiorstw z otoczeniem makroekonomicznym. W części wnioskowej znajdzie się próba określenia możliwości wykorzystania doświadczeń słowackich w polskiej praktyce gospodarczej.
 
3. Wpływ konwergencji mediów na strategie komunikacyjne współczesnych organizacji
Kierownik projektu: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk
Cel: Celem projektu badawczego będzie analiza wielowymiarowości zjawiska konwergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marketingowej i public relations współczesnych przedsiębiorstw. Analiza ta w szczególności dotyczyć będzie technologicznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów przeobrażeń komunikacji społecznej firm oraz ewolucji form i narzędzi owej komunikacji w dobie ekspansji nowych technologii i przenikania się zjawisk medialnych.
 
4. Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej
Kierownik projektu: dr Dorota Fleszer
Cel: Analiza rozwiązań normatywnych regulujących kwestie związane z ochroną informacji, które w szerokim zakresie przetwarza administracja publiczna.
 
5. Wpływ rozwoju turystyki na rynek pracy na terenie gminy Bukowina Tatrzańska
Kierownik projektu: dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Cel: Celem badania przeprowadzonego na przestrzeni roku 2016 jest diagnoza wpływu rozwoju turystyki w gminie Bukowina Tatrzańska na ekaspansję lokalnego rynku pracy.    
 
6. Elementy procesu zarządzania personelem na przykładzie Urzędu Miasta Rybnik
Kierownik projektu: dr Olimpia Grabiec
Cel: Badania empiryczne zostaną przeprowadzone w celu zgromadzenia i analizy materiału statystycznego i jakościowego, określającego standardy zarządzania zasobami ludzkimi stosowane są w Urzędzie Miasta Rybnik.
 
7. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki
Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski
Cel: Analiza rozwiązań normatywnych regulujących uprawnienia służb policyjnych do gromadzenia informacji, pod kątem regulacji ustrojowych, w tym ich rozwinięcia w postaci orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
 
8. Europejskie modele administracji samorządowej. Analiza relacji pozycji ustrojowej organów wykonawczych i organów stanowiących w jednostkach podstawowych.  
Kierownik projektu: dr Joanna Podgórska-Rykała
Cel: Celem projektu będzie charakterystyka aktualnych podstaw ustrojowych oraz zasad organizacji i działania administracji publicznej szczebla podstawowego w wybranych państwach europejskich oraz analiza porównawcza pozycji ustrojowej organów wykonawczych i organów stanowiących w jednostkach podstawowych.
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2015 roku. W ramach tych środków zostały zrealizowane następujące projekty badawcze:
 
1. Ocena realizacja zadań wynikających z normy bezpieczeństwa publicznego w działaniach policji w opinii społeczności lokalnych
Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Cel: Konceptualizacja  pojęcia bezpieczeństwo, identyfikacja zakresu zadań policji w środowisku lokalnym, ocena jakości usług świadczonych przez policję w środowisku lokalnym, jakość usług świadczonych przez policję w środowisku lokalnym jako narzędzie kształtowania postaw i wizerunku policjanta.
 
2. Jakość produktów i usług  - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej
Kierownik projektu: prof. Michał Kaczmarczyk
Cel: Identyfikacja wdrażania systemów i instrumentów zarządzania jakością jako coraz ważniejszy obszar zarządzania sensu largo – niezbędny, aby realizować zarówno cele dotyczące zaspokajania potrzeb klientów, jak i budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej firmy, usprawniania zachodzących w niej procesów i ograniczania ryzyka prowadzenia działalności, tak biznesowej, jak i publicznej.
 
3. Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego.
Kierownik projektu: dr Joanna Podgórska-Rykała
Cel: Ukazanie aktualnego stanu prawnego polityki senioralnej poprzez analizę porównawczą 16 regionalnych dokumentów strategicznych, w których ujęto tematykę senioralną wraz z uwzględnieniem stanu realizacji poszczególnych priorytetów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk płynących z miast z zakresu polityki senioralnej.
 
4. Przedsiębiorcze zarządzanie samorządem terytorialnym
Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Widera
Cel: Przeprowadzenie badań mających odpowiedzieć na pytanie jak samorządy gminne województwa śląskiego korzystają z zarządzania samorządem opartym na idei zarządzania przedsiębiorczego opisanej m.in. przez D. Osborne’a  i T Gaebler’a .
 
5. Rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej
Kierownik projektu: dr Anna Kalisz
Cel: Analiza dostępnej literatury i innych materiałów z zakresu psychologii konfliktu, komunikacji, negocjacji i mediacji i innych form ADR oraz „przełożenie” tej wiedzy na informacje mające zastosowanie w przypadku konfliktów i problemów występujących w ramach pracy socjalnej.
 
6. Rola partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego
Kierownik projektu: dr Magdalena Gurdek
Cel: Wykazanie, czy partycypacja obywatelska oprócz tego, że jest aktualnie tematyką, która uznawana jest za populistyczną ma sens i przesłanie. W związku z tym konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: a) jaka jest aktualnie rola partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządową? b) czy mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego rzeczywiście chętnie korzystają z istniejących form współdecydowania? c) czy istnieje potrzeba wprowadzania nowych form umożliwiających angażowanie się społeczności lokalnej w zarządzanie jednostką samorządową, a jeśli tak to jakich?
 
7. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi MŚP w województwie śląskim
Kierownik projektu: dr Małgorzata Smolarek
Cel: Dokonanie diagnozy stanu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem jego wpływu na funkcjonowanie MŚP w zmieniającym się otoczeniu oraz wskazanie obszarów doskonalenia diagnozowanego procesu.
8. Efekty współdziałania organizacji
Kierownik projektu: dr Olimpia Grabiec
Cel: analiza efektów występujących w organizacjach decydujących się na współpracę z innymi organizacjami oraz ocena efektów występujących po nawiązaniu współdziałania przez współpracujące ze sobą organizacje.
 
9. Kompetencje informatyczne pracowników MŚP jako istotny element zapewnienia efektywnego, innowacyjnego i konkurencyjnego działania firm
Kierownik projektu: dr Jadwiga Bakonyi
Cel: Określenie w jakim stopniu przedsiębiorstwa z sektora MŚP w procesach rekrutacji uwzględniają kompetencje z obszaru ICT oraz określenie ewentualnych luk kompetencyjnych w zakresie ICT. Czyli odpowiedź na pytanie, jaki jest zakres czynności z zakresu ICT, czy kompetencje pracowników są dopasowane do zakresu obowiązków. 
 
10. Analiza obecności i aktywności teatrów (w województwie śląskim) w przestrzeni mediów społecznościowych
Kierownik projektu: dr Katarzyna Walotek-Ściańska
Cel: Uzyskanie odpowiedzi na pytania: a) czy teatry publiczne i prywatne woj. śląskiego są obecne w przestrzeni mediów społecznościowych?, b) czy wykazują się aktywnością? c)czy umieszczają bieżące informacje o ofercie kulturalnej? d)czy współdziałają z użytkownikami sieci, by promować kulturę i tworzyć lepsze usługi? e) czy teatry w województwie śląskim wdrożyły koncepcję marketingu mediów społecznościowych.
 
11. Kultura organizacyjna uczelni jako czynnik determinujący wykorzystanie mediów społecznościowych  w procesie komunikacji ze studentami
Kierownik projektu: dr Małgorzata Koszembar-Wiklik
Cel: Identyfikacja najważniejszych elementów kultury organizacyjnej uczelni - w opinii pracowników, określenie potencjału kadry, który sprzyja implementacji mediów społecznościowych w procesie komunikacji ze studentem, określenie oczekiwań studentów co do wykorzystani social media w procesie komunikacji z wykładowcami.
 
12. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki
Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski
Cel: Omówienie dotychczasowych regulacji Prawnych pod kątem obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a prawami i wolnościami jednostki oraz próba wyznaczenia  nowej granicy pomiędzy (naturalnym skąd inąd) konfliktem pomiędzy, z jednej strony wolnościami i prawami jednostki, a z drugiej bezpieczeństwem obywateli.
 
13. Samorząd terytorialny a rynki pracy
Kierownik projektu: Prof. WSH dr Bolesław Ćwiertniak
Cel: Analiza kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie instytucji lokalnych rynków pracy, określenie funkcjonowania instrumentów prawnych rynku pracy oraz ich skuteczności na przykładzie wybranych lokalnych rynków pracy
 
14. Zarządzanie jakością w administracji i biznesie
Kierownik projektu: Mgr Piotr Celej
Cel: Charakterystyka działań firm oraz organizacji administracji publicznej pod kątem zarządzania jakością oferowanego produktu bądź usługi, jak jakość produktu lub usługi (lub jej brak) przekłada się na postrzeganie organizacji lub firmy, jaki ma wpływ na zakładane cele strategiczne i szczegółowe oraz perspektywy implementacji zarządzania jakością w wymienionych sektorach.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wyższej Szkole Humanitas dotację podmiotową na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki w 2014 roku. W ramach tych środków zrealizowano następujące projekty badawcze:
 
1. Prawne aspekty samorządu terytorialnego w kontekście zmian ustawowych
Kierownik projektu: prof. WSH dr Bolesław Ćwiertniak
Cel: Przegląd podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Polsce w kontekście dokonanych już zmian ustawowych, jak też projektowanych nowelizacji. W szczególności obejmuje on rozwiązania dotyczące prawa wyborczego po wprowadzeniu kodeksu wyborczego, m. in. dotyczyć one będą kwestii prawa wyborczego (w szczególności ograniczeń biernego prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego).

2. Bezpieczeństwo państwa a prawa i wolności jednostki
Kierownik projektu: prof. Zygmunt Woźniczka
Cel: Analiza, rozwiązanie dylematów, w zakresie problematyki zapewnienia bezpieczeństwa państwa i zagwarantowanie praw i wolności jednostki

3. Fundusze europejskie a rozwój przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
Kierownik projektu: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk
Cel: Analiza skutecznego pozyskiwania przez przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2014-2020 oraz programów centralnych: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko a także omówienie problematyki współpracy sieciowej, klastrów i współpracy biznesu z instytucjami naukowo-badawczymi.

4. Postępowanie ustawodawcze w polskim parlamencie – prawo, zwyczaje i praktyka parlamentarna
Kierownik projektu: dr Maciej Borski
Cel: Szczegółowa analiza poszczególnych etapów postępowania legislacyjnego, w tym praktycznych aspektów funkcjonowania organów biorących udział w stanowieniu prawa.

5. Gwarancje równości płci w biznesie a realizacja koncepcji work-life balance
Kierownik projektu: dr Magdalena Półtorak
Cel: Analiza zagadnienia zasady równości płci w sferze biznesu pod kątem obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiedź na pytanie czy mechanizm w postaci kwot gwarantuje równy dostęp osób obu płci do zarządów spółek.

6. Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa
Kierownik projektu: dr Tomasz Miłkowski
Cel: Wskazanie granic (poziomu, skali) ingerencji w prawa i wolności, zarówno w razie wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, jaki i w ramach zbliżonego w skutkach dla obywatela działania w ramach zarządzania kryzysowego, dla którego Konstytucja nie przewiduje rozwiązań specjalnych w tym zakresie.

7. Diagnoza modelu zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej w woj. śląskim. Kapitał ludzki jako determinanta realizacji polityki personalnej w administracji publicznej
Kierownik projektu: dr Małgorzata Smolarek
Cel: Zdiagnozowanie stanu zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem jego wpływu na funkcjonowanie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wskazanie obszarów doskonalenia diagnozowanego modelu.

8. Rola aktów prawa wewnętrznego w funkcjonowaniu szkoły wyższej
Kierownik projektu: dr Mariusz Lekston
Cel: Sklasyfikowanie aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w szkole wyższej, stanowiących efekt działalności prawotwórczej organów wyodrębnionych w strukturze uczelni oraz dokonanie oceny wpływu tych aktów na funkcjonowanie szkoły wyższej w wymiarze pracowniczym oraz zapewniania jakości kształcenia.