Regulamin

Regulamin Portalu Nauka z Biznesem


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Portalu Nauka z Biznesem jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu 41-200, przy ul. Kilińskiego 43, NIP 644-244-69-77, Regon 273470470 (dalej zwana „Nauka z Biznesem ”).

 1. Portal Nauka z Biznesem działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług nzb.humanitas.edu.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu,
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystając z Serwisu nzb.humanitas.edu.pl, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

 1. NZB -Nauka z Biznesem - Portal - strona www: nzb.humanitas.edu.pl
 2. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów portalu na rzecz Użytkowników. Administratorem jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu 41-200, przy ul. Kilińskiego 43, NIP 644-244-69-77, Regon 273470470.
 3. Użytkownik - oznacza każdą firmę i osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Nauka z Biznesem w domenie nzb.humanitas.edu.pl

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA PORTALU WYMIANY INFORMACJI

 1. Portal nzb.humanitas.edu.pl został stworzony do użytku i na potrzeby firm, pracowników naukowych oraz instytucji. Jego zadaniem jest kojarzenie firm, instytucji i pracowników naukowych, oferowanych przez nich usług lub produktów, a także wytwarzanie wzajemnych relacji pomiędzy firmami. W podstawowych założeniach Portal Nauka z Biznesem jest platformą, na której firmy mogą zamieszczać swoje oferty w celu nawiązania współpracy z innymi firmami i pracownikami naukowymi.
 2. W ramach Portalu Nauka z Biznesem udostępniana jest możliwość zamieszczenia ofert swoich usług lub produktów.
 3. Warunkiem koniecznym do zamieszczenia oferty lub ogłoszenia jest rejestracja Użytkownika (firmy) na stronie internetowej Portalu Nauka z Biznesem nzb.humanitas.edu.pl
  Wymagane jest podanie następujących danych:

  Dla firmy:
 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Adres e-mail
 • Hasło dostępu do konta użytkownika
 • Branża
 • Informacje o współpracy z uczelniami wyższymi
 • Rodzaj planowanej działalności o charakterze innowacyjnym
 • Obszary współpracy
 • Forma prawna
 • Osoba reprezentująca firmę
 • Wielkość przedsiębiorstwa
 • NIP

  Dla pracownika naukowego:
 • Imię i Nazwisko
 • Stopień naukowy
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Adres
 • Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez pracownika naukowego
 • Opis branży zainteresowań i prowadzonych badań
 • Lista ważniejszych publikacji
 • Preferowane branże działalności dotyczące stażu i współpracy

 

 1. Zamieszczone ogłoszenie zostanie opublikowane na Portalu po jego wprowadzeniu.
 2. Każdy zalogowany do swojego konta Użytkownik ma możliwość:
 • dodania ogłoszenia o oferowanych produktach lub usługach,
 • moderowania zamieszczonego ogłoszenia.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Wyższa Szkoła Humanitas (nzb.humanitas.edu.pl) nie ponosi odpowiedzialności za:
 • poprawność oraz treści danych zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych przez Użytkownika,
 • niewłaściwe i nie zawinione przez Wyższą Szkołę Humanitas działanie mechanizmów Serwisu nzb.humanitas.edu.pl
 • za treść, aktualność, ani skutki zamieszczanych ogłoszeń. Wyłączną odpowiedzialność za treść, aktualność oraz skutki zamieszczanego ogłoszenia ponosi osoba ("Użytkownik") zamieszczający dane ogłoszenie,
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia informacji, które są nieprawdziwe lub niepełne.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu nzb.humanitas.edu.pl wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 2. Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń lub innych treści propagujących przemoc, pornografię, wzywających do nienawiści lub naruszających dobra osób trzecich.
 4. Zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, których obrót jest prawnie zakazany.
 5. Treść ogłoszenia nie może naruszać praw autorskich, dotyczy to wszelkich materiałów zamieszczanych w ogłoszeniu, w tym także zdjęć.
 6. Materiały łamiące prawo lub prawa autorskie mogą zostać usunięte z Portalu, a odpowiedzialność za publikację tych materiałów i ewentualne zaspokojenie uzasadnionych roszczeń, o których mowa powyżej ponosi wyłącznie Użytkownik, który zamieścił dane materiały w serwisie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści lub całkowitego usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania tego regulaminu lub zamieszczania ogłoszenia sprzecznego z prawem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu, w szczególności za przerwy spowodowane awariami lub modernizacją.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania danych kont użytkowników, opublikowanych treści i materiałów do celów własnych, w tym także celów marketingowych, a także wykorzystywania ich w serwisach partnerskich.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 11. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 1 września 2014 roku

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wyższa Szkoła Humanitas informuje, iż podczas korzystania z Portalu Nauka z Biznesem w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w NZB. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności mechanizmów wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


VIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie NZB pod adresem http://nzb.humanitas.edu.pl/regulamin
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu nzb.humanitas.edu.pl