Instytuty Naukowe

Instytut Administracji i Prawa

Władze Instytutu:

dr Anna Rogacka-Łukasik - dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH
e-mail: arogacka@tlen.pl
dr Dorota Fleszer – z-ca dyrektora
e-mail: dorota_fleszer@poczta.onet.pl

O Instytucie:
Instytut Administracji i Prawa WSH powstał w 2000 roku. W ramach instytutu prowadzone są dwa kierunki studiów: Administracja (na poziomie studiów I i II stopnia) oraz Prawo (studia jednolite magisterskie). Studia na kierunku Administracja przygotowują do pełnienia roli wysokiej klasy specjalistów w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej. Absolwent tego kierunku posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwent tego kierunku, oprócz wiedzy z szeroko rozumianej administracji, posiada również umiejętności z zakresu interpretacji prawa, tworzenia aktów prawa miejscowego, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia oraz skutecznego negocjowania i komunikowania. Z kolei studia na kierunku Prawo pozwalają uzyskać absolwentom przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami. Absolwent tego kierunku posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, poszerzoną o teorię i filozofię prawa oraz o wiadomości z zakresu doktryn polityczno-prawnych. Dzięki temu, iż poza realizacją przedmiotów z kanonu prawniczego studenci otrzymają możliwość dokonania szerokiego wyboru przedmiotów obejmujących różne dyscypliny prawnicze i pokrewne, absolwent wyposażony jest w interdyscyplinarną wiedzę oraz szerokie kompetencje m.in. z zakresu innych nauk społecznych, ekonomii i nauk o zarządzaniu. W Instytucie Administracji i Prawa WSH pracuje blisko 40 nauczycieli akademickich. Są wśród nich przede wszystkim prawnicy, ale także politolodzy, socjolodzy i ekonomiści. Zajęcia dydaktyczne ze studentami prowadzą pracujący w IAiP teoretycy i praktycy - sędziowie, radcy prawni, adwokaci.


Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Władze Instytutu:
dr Robert Partyka – dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
e-mail: robertpartyka@op.pl

O Instytucie:
Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  powstał w 2011 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – bezpieczeństwo i higiena pracy. Jednostka prowadzi kształcenie na poziomie inżynierskich studiów I stopnia. Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r. W ramach studiów proponowana jest specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach. Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanitas wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskim i UE,  jest atrakcyjnym i potrzebnym kierunkiem studiów. Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem  i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom wiedzę praktyczną podczas prowadzonych warsztatów praktycznych. Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Humanitas opracowana została zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WSH prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą.


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

Władze Instytutu:
dr Janusz Falecki – dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
e-mail: januszfal@interia.pl

O Instytucie:
Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dają absolwentom ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa oraz realizują zadania w strukturach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach administracyjnych w gminach, starostwach, województwach. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe już będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych, zdobyte umiejętności i wiedzę mogą wykorzystać w swojej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje. Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów pierwszego stopnia została opracowana przez specjalistów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcuw oparciu o doświadczenia różnych ośrodków akademickich w kraju, w tym m.in. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa narodowego to praktycy pełniący służbę w Policji, Wojsku Polskim i Państwowej Straży Pożarnej a także byli oficerowie zawodowi i funkcjonariusze Policji i  Państwowej Straży Pożarnej, którzy kształcili specjalistów dla potrzeb Sił Zbrojnych, Policji i Straży Pożarnej, jak i  edukacji dla bezpieczeństwa (przysposobienia obronnego) w szkołach i instytucjach państwowych. Dodatkowo w opracowaniu koncepcji kształcenia brali udział czynni funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej oraz kadra zawodowa Sił Zbrojnych, na co dzień realizujący problematykę edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Władze Instytutu:
dr Krystian Dudek – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: kontakt@krystiandudek.pl

O Instytucie:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas powstał w 2005 roku w ramach przygotowań do uruchomienia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Kierunek ten uczelnia prowadzi od 1 października 2005 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 lipca 2005 roku. Instytut prowadzi obecnie kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów I i II stopnia. Studia te przygotowują do pełnienia ról zawodowych w sektorze mediów i komunikacji społecznej. Absolwenci kierunku posiadają szeroką wiedzę i umiejętności pozwalające im pracować na stanowiskach dziennikarskich oraz kierowniczych  w instytucjach medialnych i „okołomedialnych” (np. sektor public relations, reklamy, marketingu politycznego etc.). Studia przygotują absolwentów do pracy w charakterze dziennikarza, redaktora i menedżera mediów oraz zapoznają ich z zasadami funkcjonowania organizacji medialnych oraz rolą takich organizacji we współczesnych społeczeństwach i państwach (rolą analizowaną m.in. w kontekście procesów globalizacji, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyłaniania się gospodarki opartej na wiedzy). W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pracuje ponad 30 nauczycieli akademickich. Są wśród nich medioznawcy, politolodzy, historycy, filolodzy i socjolodzy – specjaliści zajmujący się dziejami prasy, radia i telewizji, teorią i praktyką komunikowania masowego, teorią gatunków dziennikarskich, funkcjonowaniem systemów medialnych, ekonomiką mediów. Pośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Dziennikarstwa WSH są zarówno teoretycy, jak i praktycy mediów – czynni zawodowo dziennikarze z TVN i Radia Katowice, rzecznicy prasowi, specjaliści ds. public relations, reklamy, kreowania wizerunku. Instytut współpracuje z redakcjami i instytucjami medialnymi. Władze IDziKS zostali członkami Zespołu Badań nad nowymi mediami i dziennikarstwem powołanego w ramach Ośrodka Badań nad Mediami działającego przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne studia badawcze nad tradycyjnymi i nowymi mediami oraz stanowi platformę spotkań i komunikacji między badaczami i praktykami z tego obszaru działań społecznych i naukowych. Liderem zespołu jest dr Agnieszka Walecka-Rynduch.


Instytut Elektroradiologii

Władze Instytutu:
prof. dr hab. Danuta Kokocińska – dyrektor Instytutu Elektroradiologii
e-mail: dkokocinska@op.pl

O Instytucie:
Instytut Elektroradiologii  powstał w 2014 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – elektroradiologia. Na kierunku studiów pierwszego stopnia elektroradiologia uczelnia kształci specjalistów w zakresie wykonywania procedur radiologicznych, badań obrazowych, elektromedycznych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Program studiów, będący podstawą kształcenia, został zdefiniowany zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, w sposób umożliwiający wykazanie wzajemnych relacji między kwalifikacjami i integrujący podsystemy kwalifikacji na poziomie transnarodowym, co – z jednej strony –  służy większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji, z drugiej – umożliwia kształcenie absolwenta na potrzeby rynków pracy w różnych krajach. Studia na kierunku elektroradiologia prowadzone są w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najwyższe standardy edukacyjne, na podstawie programu kształcenia umożliwiającego zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji o uniwersalnym charakterze, a przez to uzyskanie międzynarodowych kwalifikacji pozwalających pracować w zawodzie elektroradiologa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom praktyczną wiedzę.


Instytut Filologii

Władze Instytutu:
dr Iwona Dronia – dyrektor Instytutu Filologii
e-mail: iwona.dronia@humanitas.edu.pl

O Instytucie:
W Instytucie Filologii WSH zatrudnieni są historycy języka angielskiego, lektorzy, tłumacze – zarówno praktycy, jak i metodycy. Kadrę tworzą wybitni specjaliści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nowoczesnych metod nauczania języków obcych. W ramach funkcjonowania Instytutu organizowane są konferencje, sympozja i seminaria. Pracownicy naukowi mają również na swoim koncie wiele obcojęzycznych publikacji naukowych. Program kształcenia na kierunku Filologia angielska obejmuje szeroki zakres zajęć praktycznych, pozwalających zdobyć konkretne, przydatne w pracy zawodowej umiejętności językowe. Filologia angielska, prowadzona w Wyższej Szkole Humanitas, to kierunek dla osób chcących płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Filologia angielska to także sposób na poznanie sekretów językoznawstwa oraz historii języka angielskiego.  Jest to idealny wybór dla tych, którzy interesują się kulturą, literaturą, czy sprawami bieżącymi Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Australii. Po studiach możesz pracować w charakterze tłumacza, copywritera, nauczyciela, przedstawiciela służby dyplomatycznej, służby celnej, straży granicznej, biura podróży, linii lotniczej czy firmy spedycyjnej. Będziesz potrzebny wszędzie tam, gdzie język angielski jest konieczny do wykonywania służbowych obowiązków.


Instytut Pedagogiki

Władze Instytutu:
dr Aleksander Mańka – dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH
mgr Ewa Kraus – opiekun kierunku Pedagogika (e-mail: ewa.kraus@humanitas.edu.pl)

O Instytucie:
Instytut Pedagogiki postał w 2005 roku wraz z uruchomieniem w WSH nowego kierunku studiów zawodowych: Pedagogiki. Instytut prowadzi kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas jest zgodna z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowany przez uczelnię program kształcenia przewiduje dostarczenie podstaw teoretycznych w zakresie pedagogiki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności i kompetencji praktycznych. Umożliwia studentom nabycie zdolności do kooperacji, prekursorstwa, kreatywnego myślenia i działania w zawodzie pedagoga a także uzyskanie wiedzy teoretycznej opartej na najnowszych osiągnięciach nauki o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych człowieka przez całe życie oraz innych nauk pokrewnych. Opracowując koncepcję kształcenia na kierunku pedagogika, uczelnia szeroko określiła treści kształcenia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia interdyscyplinarnego charakteru przewidywanych do osiągnięcia efektów kształcenia. Instytut Pedagogiki WSH prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą.

Badania naukowe Instytutu koncentrują się wokół 4 zasadniczych obszarów problemowych:
1. Różnice indywidualne studentów, jako problem psychologiczno-pedagogiczny nauczycieli akademickich.
2. Jakość i warunki życia ludzi starszych.
3. Interdyscyplinarne strategie profilaktyki i interwencji wobec przemocy wewnątrzrodzinnej.
4. Rozmiary, przejawy i przyczyny niepowodzeń studentów w procesie kształcenia.


Instytut Psychologii

Władze Instytutu:
dr Andrzej Bulzak – dyrektor Instytutu Psychologii
e-mail: andrzej.bulzak@gmail.com
mgr Marta Adamczyk – pełnomocnik dyrektora Instytutu Psychologii
tel.: 696 778 859
e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl, marta.adamczyk15@gmail.com

O Instytucie:
Instytut Psychologii powstał w 2013 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – Psychologii. Jednostka prowadzi kształcenie na poziomie jednolitych studiów magisterskich. W ramach studiów proponowane są dwie specjalności: psychologia kliniczna i osobowości, psychologia zarządzania. Koncepcja kształcenia zbudowana jest w oparciu o najnowocześniejsze programy. Wyższa Szkoła Humanitas wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Program studiów na kierunku Psychologia przygotowany został we współpracy m.in. z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami terapeutycznymi oraz penitencjarnymi, przez co jest zgodny z międzynarodowymi wymogami i tendencjami na krajowym rynku pracy. Pracownicy Instytutu i zarazem wykładowcy na kierunku Psychologia w WSH, to wybitni specjaliści – praktycy z zakresu różnych dziedzin psychologii, gwarantujący rzetelne i kompetentne przekazywanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań praktycznych. Studia w Wyższej Szkole Humanitas są wspomagane bardzo dobrze wyposażoną Pracownią Testów Psychologicznych, programami do statystycznego opracowywania wyników badań własnych, bogatym księgozbiorem, sprawnie organizowanymi praktykami. Kierunek psychologia w WSH został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za najbardziej innowacyjny i nowoczesny  program studiów.


Instytut Zagłębiowski

Władze Instytutu:
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl

O Instytucie:
Instytut Zagłębiowski jest jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zajmującą się działalnością naukowo-badawczą i wydawniczą dotyczącą tematyki zagłębiowskiej. Instytut zrzesza naukowców i społeczników działających na rzecz umacniania tożsamości Zagłębia oraz propagowania wartości lokalnych i regionalnych. Instytut Zagłębiowski funkcjonuje w strukturze Wyższej Szkoły Humanitas, ale działa na zasadach stowarzyszenia. Oznacza to, iż mogą do niego przystąpić nie tylko naukowcy zatrudnieni w WSH, ale także osoby niezwiązane z uczelnią, które interesują się problematyką zagłębiowską i chcą działać na rzecz swojego regionu. Instytut stanowi platformę skupiającą przede wszystkim ludzi nauki, ale także pasjonatów popularyzujących Zagłębie, pomnażających jego dorobek twórczy. Do współpracy z Instytutem zapraszamy każdego, komu bliskie są idee zagłębiowskiego lokalizmu, ma pomysły na działalność popularyzatorską, społeczną czy kulturalną na rzecz swojego regionu.


Instytut Zarządzania i Ekonomii

Władze Instytutu:
dr Andrzej Kupich, prof. WSH - dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
e-mail: andrzejkupich@o2.pl
dr inż. Małgorzata Smolarek – z-ca dyrektora
e-mail: msmolarek@poczta.fm

O Instytucie:
Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas powstał w 1997 roku i był pierwszym instytutem utworzonym w strukturze uczelni. Początkowo funkcjonował jako Instytut Zarządzania i Marketingu, następnie Instytut Zarządzania, a obecnie Instytut Zarządzania i Ekonomi. Od wielu lat Instytut wytycza ścieżki w nowoczesnym zarządzaniu, prowadząc aktywną działalność edukacyjną i naukową i nawiązując do najlepszych światowych wzorców. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim zasięgiem szereg zagadnień merytorycznych związanych z nowoczesnymi koncepcjami, metodami i technikami zarządzania.

Badania Instytutu Zarządzania i Ekonomii WSH koncentrują się w trzech zasadniczych grupach tematycznych:
- zarządzanie rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością, zarządzania innowacjami oraz kreacji i zarządzania wartością przedsiębiorstw;
- marketing, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu organizacji non-profit;
- lokalny rynek pracy i kapitał ludzki w Zagłębiu Dąbrowskim.