Dla naukowców


NARODOWE CENTRUM NAUKI
Informacja dla wnioskodawców:
Godz. 9:00 – 14:00, tel. 1(2) 341-90-00, informacja@ncn.gov.pl
 
Konkursy dostępne w ramach Narodowego Centrum Nauki:
 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 • FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
 • BEETHOVEN – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.
 • UWERTURA– konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
 • Konkursy międzynarodowe
Przepisy dotyczące projektów badawczych znajdą Państwo na następujących stronach internetowych: