Studenci i absolwenci

Zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników to cele, które przyświecają zarówno uczelniom, jak i pracodawcom. Dlatego coraz częściej uczelnie wyższe podejmują wspólne działania z biznesem na rzecz przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Formy współpracy Wyższej Szkoły Humanitas z przedstawicielami świata biznesu:

 
  1. Współpraca w zakresie procesu nauczania i budowania ścieżki kariery studentów i absolwentów Uczelni
 
STAŻE
Organizacja staży dla studentów w ramach danej firmy jest typową formą współpracy przedsiębiorstw z uczelniami. Firmy zazwyczaj zapewniają jedno lub kilka stanowisk pracy dla studentów-stażystów, których celem jest transfer profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Staże trwają z reguły od jednego do trzech miesięcy a na końcu podlegają podsumowaniu i ocenie. Dzięki temu student może je zaliczyć w poczet obowiązkowych praktyk podczas studiów. Czasami staże przeplatają się z normalnym procesem nauki studenta. Wtedy jeden-dwa dni spędza on na pracy (w ramach stażu) a trzy-cztery dni na nauce w ramach studiów. Rodzaje i długość trwania stażu różnią się w zależności od kraju.

DARMOWE WYKŁADY FIRMOWE
Niektóre firmy lub instytucje publiczne w celach nawiązania ogólnej współpracy organizują darmowe wykłady dla studentów. Także firmy których celem jest zbudowanie atrakcyjnego wizerunku organizują wykłady dotyczące ich operacji biznesowych, wiedzy dotyczącej rynku lub innych kwestii technicznych lub technologicznych. Z reguły darmowe wykłady ograniczone są do kilku sztuk w danym okresie jednak zdarza się również że stanowią one cały semestralny kurs.

PŁATNE KURSY PROWADZONE PRZEZ FIRMOWYCH EKSPERTÓW
Zapewnienie kursów w pełni opłaconych przez uczelnię w ramach których wykładają firmowi eksperci i profesjonaliści wydaje się być najlepszym sposobem na pozyskanie równowagi między teorią a praktyką. Zawodowi specjaliści dają unikalną szansę na zdobycie informacji jak rozwiązania teoretyczne sprawdzają się w praktyce. Ten rodzaj wykładowcy jest wysoce zainteresowany praktycznym wykorzystaniem badań naukowych oraz prezentuje wysoki poziom przydatności w nauczaniu studentów. Z reguły tego rodzaju kursy realizowanych przez przedstawicieli biznesu finansowane są po zwykłych stawkach jak dla pracowników akademickich.
 
ASYSTA W ZBIERANIU DANYCH DO STUDENCKICH PRAC DYPLOMOWYCH
Każdego roku miliony studentów zbliżających się ku końcowi studiów wyższych rozpoczynają prace nad własną pracą dyplomową oraz przygotowują się do jej obrony. W dużej ilości przypadków prace te powinny być oparte na praktycznych obserwacjach zjawisk biznesowych. Wiele firm i instytucji z reguły udostępnia w tym celu wewnętrzne materiały dotyczące różnych aspektów działalności biznesowej. Jest to bardzo ważna forma pomocy wspierającej proces graduacji.
 
ZAMAWIANIE TEMATÓW STUDENCKICH PRAC DYPLOMOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Jest to znacznie bardziej zaawansowana forma współpracy ze studentami przygotowującymi się do ukończenia studiów. Z reguły bowiem to student przy wsparciu promotora wybiera temat i sprawdza dostępność niezbędnych materiałów. W sytuacji gdy firma poszukuje nowych metod rozwiązania wybranego problemu lub chce głębiej przeanalizować wybrany aspekt swojej działalności a student poszukuje tematu pracy badawczej organizacja tego rodzaju współpracy może być lepszym rozwiązaniem. Zamawianie tematów studenckich prac dyplomowych (na poziomie licencjata lub magistra) w szczególności gdy wypracowane wnioski mogą zostać wdrożone w firmie niesie korzyść obu stronom takiej umowy: firma otrzymuje darmową analizę wybranego aspektu a student otrzymuje szeroki zakres materiałów nad którymi może pracować oraz możliwość konsultacji bezpośrednio w firmie. Wyniki takiej współpracy są zazwyczaj bardzo dobre a w wielu przypadkach kończy się zatrudnieniem w firmie takiego absolwenta.
 
  1. Udział w procesie rekrutacyjnym studentów i absolwentów

OGŁOSZENIA O WAKATACH
Umieszczenie ogłoszeń rekrutacyjnych na stronie internetowej uczelni oraz uczelnianych tablicach informacyjnych jest dobrym rozwiązaniem na budowę swojej marki wśród studentów – potencjalnych kandydatów do pracy. Działa to zarówno w przypadku ogłoszeń dotyczących pracy sezonowej lub tymczasowej jak i ogłoszeń dotyczących stałych miejsc pracy. Stosowanie ogłoszeń w stronach uczelni wyższych jest stosunkowo nowym rozwiązaniem czasami przynoszącym oczekiwane rezultaty.

WSPÓLNE PROCESY REKRUTACYJNE
Organizowanie procesu rekrutacyjnego we współpracy z uczelnianym Biurem ds. Zatrudnienia Absolwentów jest dobrym wyborem gdy planujemy zatrudnić absolwenta wybranej uczelni. Może to wynikać z faktu, iż uczelnia ta kształci wymagane przez firmę umiejętności, które są czasem unikalne. Udział w takim procesie Biura ds. Zatrudnienia Absolwentów może w znaczący sposób wpłynąć na powodzenie rekrutacji i znalezienie przez firmę odpowiedniego kandydata.

TARGI PRACY
Udział w targach pracy organizowanych przez uczelnie mogą zwiększyć rozpoznawalność firmy wśród studentów a przez to zainteresować ich podjęciem pracy w tej instytucji. Tego rodzaju aktywność jest szczególnie polecana dużym firmom, w ramach których istnieje rozbudowana struktura hierarchiczna i z reguły poszukiwani są pracownicy na najniższe stanowiska. Tego rodzaju targi są również bardzo przydatne dla firm działających w szybko zmieniającym się środowisku lub szybko rosnących przedsiębiorstw poszukujących „świeżego” kapitału ludzkiego w celu dalszej ekspansji.

  1. Organizacyjne formy współpracy

SPONSORING
Sponsoring jest formą finansowania określonych działań edukacyjnych, która pozwala jednocześnie na budowanie wizerunku firmy w środowisku akademickim. Bycie formalnym dobroczyńcą opiera się z reguły na umowie zawartej z uczelnią, dlatego też sugerowane jest aby nawiązywać tego rodzaju współpracę z firmami o dobrej kondycji finansowej. Sponsoring może być ograniczony do określonego rodzaju wydarzeń i nie musi obejmować całej uczelni.

PATRONAT
Patronat jest formą pozwalającą na wsparcie działalności edukacyjnej w formie np. publikacji lub innego rodzaju działań „grzecznościowych”. Patronat medialny jest w wielu krajach najważniejszą formą tego rodzaju wsparcia i jest z reguły ograniczony do konkretnych wydarzeń. W ramach patronatu uczelnia może starać się o patronat honorowy sławnych osób, które mogą pomóc w promocji działalności edukacyjnej lub obszarów edukacji.

  1. Nowe i innowacyjne inicjatywy

WSPÓLNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Uczelnie mogą czasami współpracować z prywatnymi firmami w ramach realizacji określonych kursów, szkoleń, nowych metod lub innych działań edukacyjnych skierowanych do szerszej grupy odbiorców. Tego rodzaju wspólne inicjatywy mają z reguły charakter projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

WSPÓLNE PRACE EDUKACYJNE W DZIEDZINIE B+R
Wspólne badania naukowe dotyczące metod czy narzędzi nauczania (np. multimedia) mogą stanowić wartościowy sposób projektowania innowacyjnych rozwiązań atrakcyjnych dla studentów. Czasami warto jest poświęcić czas, środki i wysiłek aby osiągnąć lepsze rezultaty niż w przypadku samodzielnej pracy nad danym tematem.

FIRMOWE STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Stypendia dla najbardziej obiecujących studentów mogą zostać ufundowane przez bogate instytucje. Tego rodzaju wsparcie buduje prestiż firmy oraz czyni ją atrakcyjną w oczach przyszłych kandydatów do pracy. Wpływa to bezpośrednio na powodzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, gdyż studenci i absolwenci będą bardziej zainteresowani prestiżową w ich oczach firmą.

FIRMOWE STYPENDIA DEDYKOWANE
Dedykowane stypendia dla studentów z przyrzeczeniem przyszłego miejsca pracy były stosowane w wielu krajach, w których napotykano problemy w zachęcaniu absolwentów uczelni wyższych do pracy na terenach wiejskich. Tego rodzaju stypendium wiąże studenta z firmą a po zakończeniu studiów gwarantuje absolwentowi zatrudnienie w strukturach firmy. Tego rodzaju rozwiązania stosowane były w przeszłości w Polsce, kiedy pozytywnie wpłynęło to na przepływy kapitału ludzkiego do mniej atrakcyjnych regionów.